info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098

Op alle aan Accountants- en administratiekantoor Redu verleende opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van het NBA (gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017) van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hieronder.